Ekvivalencija zvanja stečenih na Elektrotehničkom fakultetu 

Novi Zakon o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ broj 73/10) članom 10. propisuje da na zahtjev lica koja su studirala po starim propisima, visokoškolska ustanova je obavezna izdati javnu ispravu o ekvivalenciji ranije stečenih zvanja sa novim zvanjem.

Uredbom o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja („Sl. Glasnik RS“ broj 111/09), članom 9. propisano je da u postupku ekvivalencije zvanja stečenih prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa novim zvanjima visokoškolske ustanove mogu dodijeliti zvanje magistar studentima koji su završili studij u trajanju od najmanje pet godina prema propisima koji su važili do stupanja na snagu novog Zakona.

Zainteresovani diplomci Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu, kao i diplomci Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu koji su diplomu stekli do 6. aprila 1992. godine, mogu pokrenuti proceduru dobijanja javne isprave o ekvivalenciji ranije stečenih zvanja sa novim zvanjima.

Molimo diplomce da prethodno prouče dokument „Pravila za utvrđivanje ekvivalentnog broja ECTS bodova po nastavnim planovima i programima Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu“. Dokument je dostupan na adresi www.etf.unssa.rs.ba/download/pravila-ekvivalentiranja.pdf.

Procedura za dobijanje javne isprave o ekvivalenciji zvanja 

A. Prvi dio procedure

Potrebna su sljedeća dokumenta:

  • Ovjerena kopija diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi;
  • Ovjerena potvrda o položenim ispitima;
  • Popunjen zahtjev za izdavanje potvrde o ekvivalnetnom broju ECTS bodova (preuzeti sa web adrese - www.etf.unssa.rs.ba/download/zahtjev-ECTS-ekvivalent.doc),
  • Uplatnica na iznos 300 KM, naknada za izdavanje potvrde o ekvivalentnom broju ECTS bodova na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, broj 01-UO-98-2-XXIX/10 od 13. 7. 2010. godine. Uplatnicu popuniti na sljedeći način:
Račun primaoca 562-099-8095-059-834 
Svrha doznake Troškovi izdavanja ECTS potvrde
Primalac Elektrotehnički fakultet
Iznos (KM) 300,00
Vrsta prihoda 722539
Opština 088
Budžetska organizacija 0831005
Vrsta uplate 0

B. Drugi dio procedure

Nakon dobijanja potvrde da ECTS ekvivalent iznosi više ili jednako 300 kredita kandidati podnose Zahtjev za izdavanje javne isprave o ekvivalenciji zvanja sa novim zvanjem i/ili dodatak diplomi uz koji prilažu dokaz o uplati, na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, broj 01-UO-98-2-XXIX/10 od 13. 7. 2010. godine. Instrukcija za uplatu je sljedeća:

Račun primaoca 562-099-8095-059-834
Svrha doznake Javna isprava o ekvivalenciji zvanja
Primalac Elektrotehnički fakultet
Iznos (KM) 500 (Ako se traži Uvjerenje o ekvivalenciji zvanja) ili
1.000 (Ako se traži Uvjerenje o ekvivalenciji zvanja i dodatak diplomi)
Vrsta prihoda 722539
Opština 088
Budžetska organ. 0831005
Vrsta uplate 0

 

Napomene:

  • Dodatak diplomi se izdaje uz diplomu koju je diplomac stekao po starim propisima.
  • Ako kandidat dobije potvrdu sa brojem kredita većim od 240 a manjim od 300 ima pravo upisa na master studij.

D e k a n

Prof. dr Božidar Krstajić