D O K U M E N T I    I Z   O B L A S T I    V I S O K O G   O B R A Z O V A NJ A
Okvirni Zakon o visokom obrazovanju BiH
Okvirni Zakon o visokom obrazovanju BiH - izmjene i dopune
Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske
Odluka o kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH
 
D O K U M E N T I   U N I V E R Z I T E T A   U   I S T O Č N O M   S A R A J E V U
Statut
Organizaciona šema
Dozvola za rad Univerziteta - dodiplomski studij
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o osiguranju kvaliteta
Pravilnik o izboru akademskog osoblja
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih
Kodeks profesionalne etike
Pravila studiranja na I ciklusu studija
Pravila studiranja na II ciklusu studija
Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata
Pravilnik o ekvivalenciji zvanja
Statut Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 
D O K U M E N T I   E L E K T R O T E H N I Č K O G   F A K U L T E T A   U   I S T O Č N O M   S A R A J E V U
Statut Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Dozvola za izvođenje nastave na drugom ciklusu studija
Nastavni planovi za prvi ciklus studija
Nastavni planovi za master studij
Poslovnik o radu NNV-a
Odluka i kalendar sjednica NNV-a za 2016/17. godinu
Odluka o kriterijumima za praćenje rada studenata, vrednovanju predispitnih obaveza, organizaciji završnog dijela ispita i formiranju konačne ocjene
Pravilnik o ekvivalenciji zvanja
Pravilnik o organizaciji ispita
Pravilnik o radu u laboratorijama
Pravilnik o higijensko-tehničkim i protivpožarnim mjerama u laboratorijama