Hibridna mikrodistributivna mreža

Naziv projekta Hibridna mikrodistributivna mreža
Datum početka

31.12.2008. god.

Datum završetka

31.12.2009. god.

Finansijer

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije, Ugovor broj: 06/0-020/961-126/08 od 24.10.2008. god.

Institucija nosilac projekta ETF Istočno Sarajevo
Ostale institucije učesnici na projektu K-INEL d.o.o. Istočno Sarajevo
Rukovodilac projekta Prof. dr Milan Radmanović, EF Niš
Članovi projektnog tima

1. Doc dr Milomir Šoja, ETF Istočno Sarajevo,
2. Prof. dr Dragan Mančić EF Niš,
3. Mr Slobodan Lubura, ETF Istočno Sarajevo,
4. Kovač Predrag, dipl. inž. el., ETF Istočno Sarajevo,
5. Šuka Darko, dipl. inž. el., ETF Istočno Sarajevo,
6. Dejan Jokić, dipl. inž. el., ETF Istočno Sarajevo,
7. Srđan Ajkalo, dipl. inž. el., ETF Istočno Sarajevo,
8.. Stanko Stojanović dipl. inž. el., K-INEL d.o.o.

Kratak opis

Tema projekta je određivanje energetskog i ekonomskog potencijala obnovljivih izvora energije na pojedinim geografskim lokacijama u Republici Srpskoj sa posebnim osvrtom na korištenje sunčeve i energije vjetra.

Cilj projekta

Projektovanje hibridne mikrodistributivne mreže za razna geografska područja u RS, njena realizacija i dobijanje podataka o energetskoj efikasnosti.

Rezultati projekta

Na osnovu raspoloživih resursa (sunce, vjetar) i profila opterećenja izabrana topologija hibridne koja odgovara postavljenim zahtijevima.
Napravljena optimizacija komponenti hibridne mikrodistributivne mreže pomoću softverskog paketa HOMER.
Nabavljene komponente neophodne za realizaciju hibridne mikrodistributivne mreže na ETF Istočno Sarajevo (solarni paneli, vjetrogenerator, akumulatori...).
Objavljen jedan stručni rad u urađena tri studentska seminarska rada.