Integracija WEB, SMS i RFID tehnologija u sistemu za evidenciju nastavnih aktivnosti, kontrolu i praćenje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama

Naziv projekta Integracija WEB, SMS i RFID tehnologija u sistemu za evidenciju nastavnih aktivnosti, kontrolu i praćenje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama
Datum početka 01.01.2011.
Datum završetka 31.12.2012.
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS
Institucija nosilac projekta Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Ostale institucije učesnici na projektu Univerzitet u Istočnom Sarajevu i ostale organizacione jedinice Univerziteta u Istočnom Sarajevu uključene su kao korisnici rezultata projekta.
Rukovodilac projekta Prof. dr Dragan Janković  
Članovi projektnog tima Prof. dr Milena Stanković
Mr Danijel Mijić
Mr Snježana Milinković
Vladimir Vujović, dipl. inž. el.
Ognjen Bjelica, dipl. inž. el.
Budimir Kovačević, dipl. inž. el.
Srđan Ajkalo, dipl. inž. el.
Zoran Novaković, dipl. inž. el.
Darko Krtinić, dipl. inž. građ.
Kratak opis Ovaj projekta je nastavak istraživanja iz dva prethodno odobrena i podržana projekta od strane Ministarstva nauke i tehnologije. Jedan od projekata odnosio se na primjenu RFID tehnologija u identifikaciji i praćenju objekata, a drugi se bavio problematikom elektronskog anketiranja studenata na nivou univerziteta. Rezultati rada na prethodnim projektima dali su snažan poticaj za dalja istraživanja u navedenim oblastima i stvorili su dobre početne uslove za nastavak istraživanja. Oba pomenuta projekta su uspješno realizovana.
Cilj projekta U okviru ovog projekta biće istražene mogućnosti primjene i integracije WEB, SMS i RFID tehnologija u okviru sistema za evidenciju nastavnih aktivnosti na visokoškolskim ustanovama. Nakon provedenog istraživanja biće izvršena realizacija prototipa sistema koji će obezbijediti potrebne funkcionalnosti u skladu sa usvojenim Kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH. Realizovani sistem biće uveden u praktičnu upotrebu na minimalno jednoj visokoškolskoj ustanovi u BiH.
Rezultati projekta

Kao osnovni rezultat istraživanja u ovoj kategoriji  očekuje se razvoj prototipa softvera za podršku procesu osiguranja kvaliteta rada na visokoškolskim ustanovama, kao opšteg, otvorenog i fleksibilnog softverskog rješenja za evidenciju nastavnih aktivnosti, prikupljanje podataka o kvalitetu studijskih programa, praćenje i kontrolu kvaliteta, koje će imati praktičnu primjenu na institucijama visokog obrazovanja. U okviru ovog softvera biće realizovani sljedeći glavni moduli:

  • modul za evidenciju prisustva studenata na nastavi,
  • modul za evidenciju rada nastavnika,
  • modul za evidenciju korišćenja resursa,
  • modul za rad sa info pultovima,
  • modul za elektronsku prijavu ispita putem Interneta,
  • modul za elektronsku prijavu ispita putem SMS poruka,
  • modul za evidenciju aktivnosti i uspjeha studenata,
  • modul za evidenciju podataka o zaposlenjima diplomiranih studenata,
  • modul za evidenciju pojedinačnih i zbirnih reuzultata naučno-istraživačkog rada institucije.